Financë Bankë
Luarasi

Financë Bankë - Universiteti Luarasi

80
Kuota
7.19
Mesatarja e fundit fituese (2022)
147
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Financë Bankë" ofrohet tek Universiteti Luarasi. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare e provimeve me zgjedhje te matures 20% 2022-2023
2 Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 80% 2022-2023

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Ekonomi JO 10% 2022-2023
2 Gjuhë angleze JO 10% 2022-2023

Kritere të tjera

Plotësojnë kriteret e tjera të parashikuara në aktet ligjore në fuqi. Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e shkollës së mesme në Shqiperi ose jashtë vendit (të ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria përgjegjëse për Arsimin) 2022-2023 Plotësojnë kriterin e notës mesatare minimale sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave. Plotësojnë kriteret e tjera të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr