Shkenca e Lëvizjes
uni_sporte_tirane-min

Shkenca E Lëvizjes - Universiteti I Sporteve I Tiranës

180
Kuota
5.75
Mesatarja e fundit fituese
173
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Shkenca E Lëvizjes" ofrohet tek Universiteti I Sporteve I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Degët në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes janë me konkurs si më poshtë vijon: 1. Pranohen kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm të përgjithshëm apo profesional dhe kur kanë kryer jo më pak se 12 vjet shkollë në ciklet parauniversitare. 2. Pranohen kandidatët që zotërojne diplomë të shkollës së mesme jashtë vendit, por pasi të jetë bërë ekuivalentimi i diplomës së fituar në vendin e huaj nga MAS. 3. Pranimi në programin "Bachelor" është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson: • Kriterin e meritës (mesatare e shkollës së mesme) e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave. • Kriteret e vendosura për konkursin e pranimit (testet e miratuara nga Senati i UST-së dhe të shpallura në Web-in zyrtar të Universitetit • Kushtet shëndetësore sipas Kartelës Mjekësore të miratuara nga UST-ja dhe të shpallura në Web-in e UST-së.

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr