Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Shkenca e Lëvizjes - Universiteti I Sporteve I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Shkenca e Lëvizjes, e cila ofrohet pranë Universiteti I Sporteve I Tiranës.

Kuota në total 180
Mes. e fundit fituese 5.75
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 173.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 173.0
Pikët 16.0
Mes. e gjimnazit 5.5
Mes. provimeve të maturës 5.99

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kriteret në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes janë me konkurs si më poshtë vijon: 1. Pranohen kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm të përgjithshëm apo profesional dhe kur kanë kryer jo më pak se 12 vjet shkollë në ciklet parauniversitare. 2. Pranohen kandidatët që zotërojne diplomë të shkollës së mesme jashtë vendit, por pasi të jetë bërë ekuivalentimi i diplomës së fituar në vendin e huaj nga MAS. 3. Pranimi në programin "Bachelor" është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson: • Kriterin e meritës (mesatare e shkollës së mesme) e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave. • Kriteret e vendosura për konkursin e pranimit (testet e miratuara nga Senati Akademik i UST-së dhe të shpallura në Web-in zyrtar të Universitetit • Kushtet shëndetësore sipas Kartelës Mjekësore të miratuara nga UST-ja dhe të shpallura në Web-in e UST-së.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet