A mund te fitohet universiteti i shkencave sociale me
Mesatare te3 viteve te gjimnazit me mesatare 8.733
Mesatare te PMSH 8.511