Ata qe jane regjistruar u eshte kerkuar vertetim nga drejtoria arsimore nga universiteti