Përshëndetje , universitetet notat e gjimnazit me presje apo te rrumbullakusura i llogariten ?