A e di ndokush me saktesi sa ndikojne % e mesatareve( te provimeve dhe te gjimnazit , 30 me 70 eshte raporti ?)