Financë
Vlora

Financë - Universiteti Ismail Qemali Vlorë

105
Kuota
6.69
Mesatarja e fundit fituese
347
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Financë" ofrohet tek Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

1. Kriteret e parashikuara nga ligji Nr. 80/2015 “Pёr Arsimin e Lartё dhe Kёrkimin Shkencor nё Institucionet e Arsimit tё Lartё nё Republikёn e Shqipёrisё”, nenit 74 pika 1 “1. Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave”. 2. Nota mesatare e përgjithshme në tre vitet e studimit duke përfshire dhe provimet e Maturës Shtetërore të ketë 100 përqind të vlerësimit në renditje

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr