Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit - Universiteti I Sporteve I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit, e cila ofrohet pranë Universiteti I Sporteve I Tiranës.

Kuota në total 180
Mes. e fundit fituese 5.61
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 158.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 158.0
Pikët 25.0
Mes. e gjimnazit 6.21
Mes. provimeve të maturës 5.0

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kriteret në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit janë me konkurs si më poshtë vijon: 1. Kanë të drejtë të pranohen në programin e studimit të ciklit të parë Bachelor “Fushat e Vepimtarisë Fizike të Shëndetit dhe të Rekreacionit” të gjithë kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm (Maturën Shtetërore në RSH), ose ekuivaletin e saj për shtetasit që kanë studiuar në vende të tjera. 2. Kandidatët i nënshtrohen konkurimit praktik konform testeve të miratuara nga Senati Akademik i UST dhe të shpallura në faqen web të UST. 3. Raporti ndërmjet konkurimit praktik dhe mesatares së kandidatit të jetë 70% me 30%. Për kandidatët që konkurojnë për të hyrë në ciklin e parë “Bachelor”, duhet që të grumbullojnë minimumi 10 (dhjetë) pikë nga 70 (shtatëdhjetë) të mundshme të konkurimit praktik. 4. Kandidatët që konkurojnë në këtë program studimi, duhet të plotësojnë kushtet shëndetësore sipas Kartelës Mjeksore miratuar nga UST dhe e shpallur në faqen web të saj.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet