Menaxhim Transporti Detar/Tokësor
Durresi

Menaxhim Transporti Detar/Tokësor - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

42
Kuota
4.98
Mesatarja e fundit fituese
215
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Menaxhim Transporti Detar/Tokësor" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Mesatarja e notave sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës. Për nxënësit që kanë mbaruar shkollën e mesme profesionale me Index Profili 12,13,14,26,37, mesatarja shumëzohet me koeficentin 1.2.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr