Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Durresi

Menaxhim I Ndërmarrjeve Të Vogla Dhe Të Mesme - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

25
Kuota
7.82
Mesatarja e fundit fituese
70
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Menaxhim I Ndërmarrjeve Të Vogla Dhe Të Mesme" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Mesatarja e notave sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës. Niveli i njohurive në gjuhën angleze të jetë minimumi nota 6 ose ekuivalent me të, vlerësuar sipas një institucioni të arsimit të mesëm të lartë ose B2 nga institucione të akredituar që lëshojnë certifikata të njohurive në këtë gjuhë.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr