Menaxhim Biznesi
QIRIAZI

Menaxhim Biznesi - Kolegji Universitar Qiriazi

28
Kuota
6.55
Mesatarja e fundit fituese (2022)
53
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Menaxhim Biznesi" ofrohet tek Kolegji Universitar Qiriazi. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Kriter i parë pranimi është përfundimi me sukses i arsimit të mesëm sidhe plotësimi i notës mesatare minimalisht 6.5 (gjashtë pikë pesë). Kriteri i meritës së kandidatit * Nota mesatare për pranim në programet e studimit të ciklit të parë e përllogaritur si mesatare aritmetike e thjeshtë: a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm; b) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të maturës/Maturës shtetërore. * Kriteri i notës mesatare për pranim në programet e studimit të ciklit të parë, zbatohet në përputhje me Nenin 74, Pika1 të Ligjit Nr.80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Republikën e Shqipërisë. Kuotat përcaktohen nga Kolegji dhe miratohen nga MASR.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr