Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Biznes dhe Ekonomi - Akademia Nehemiah Gateway

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Biznes dhe Ekonomi, e cila ofrohet pranë Akademia Nehemiah Gateway.

Kuota në total 25
Mes. e fundit fituese 8.1
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 9.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 9.0
Pikët 76.0
Mes. e gjimnazit 8.49
Mes. provimeve të maturës 7.71

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kriteret e pranimit per programin dual te studimit te ciklit te pare ne “Biznes dhe Ekonomi”, Departamenti Ekonomi dhe Biznes jane si me poshte: A. Kushtet minimale te pranimit B. Dokumentat e aplikimit C. Procedura e pranimit dhe e regjistrimit (interviste). A. Kushtet minimale te pranimit jane: 1. Nota mesatare e matures: jo më e ulët se 7; 2. Njohuri te gjuhes angleze jo më pak se nivelin B1 (TOEFL iBT 57/86); (TOEFL ITP 460); (TOEIC 381/649) e certifikuar. 3. Intervista ne gjuhën angleze 4. Ekzistenca e nje firme apo organizate ku aplikanti do te kryeje periudhat e detyrueshme te praktikes. Programi i ciklit te pare Bachelor „Biznes dhe Ekonomi“ eshte nje program dual studimi ku periudhat e teorise kombinohen me periudhat e praktikes ne raportin 50/50. Per me shume detaje mund te vizitoni faqen e internetit te shkolles se larte. (ng-university.org).Kushtet minimale te pranimit jane te detyrueshme per te vazhduar procedurat e aplikimit. B. Dokumentat e aplikimit jane: Tё gjithё aplikantёt (tё rregullt ose ndёrkombёtarё) pёr programin e studimit tё ciklit tё parё Bachelor duhet tё dorёzojnё dokumentat si mё poshtё: 1. Formulari i aplikimit i plotёsuar online 2. Diplomё e maturёs shtetёrore sё bashku me çertifikatёn e notave ose kopje tё tyre tё njёsuar me origjinalin, e konfirmuar nga njёsia pёrkatёse arsimore vendore 3. Fotokopje e dokumentit tё identifikimit (kartё identiteti ose pasaportё) 4. Dy fotografi personale 5. Vёrtetimin e njohjes nё Republikёn e Shqipёrisё tё diplomёs sё shkollёs sё mesme tё pёrfunduar jashtё vendit. Ky vёrtetim lёshohet nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit 6. Raport mjekësor qё aplikanti nuk vuan nga sёmundje ngjitёse nё momentin e aplikimit 7. Vёrtetim i pagesёs sё tarifёs sё aplikimit pranё institucionit ose nё llogarinё bankare tё Shkollёs sё Lartё. Pёr mё shumё infrmacione vizitoni faqen tonё tё internetit (ng-university.org) Dokumentat e pranimit jane te detyrueshme per te vazhduar procedurat e aplikimit. C. Procedura e pranimit te aplikanteve per student zhvillohet si me poshte: 1. Zhvillimi i testit te pranimit me interviste e cila mban peshen specifike prej 70% ndersa pesha specifike prej 30 % llogaritet nga: 15 % - Nota mesatare e maturës 7.5% - Nota mesatare e maturës në lëndën matematikës 7.5% - Nota mesatare e maturës në lëndën gjuhës angleze 2. Intervista me aplikantin • Intervista me aplikantin e kualifikuar deri ne kete faze, trajton dhe vlereson ceshtje te formimit te pergjithshem te aplikantit, qendrimin dhe motivimin e aplikantit per nje program sfidues dual, aftesite e te shprehurit dhe te komunikimit ne gjuhen angleze, bashkepunimin me firmen ku do te zhvillohet praktika gjate studimit si dhe kapacitetet financiare per te ndjekur studimet. • Gjate intervistes secila prej temave qe adresohen apo trajtohen (pra formimi i pergjithshem, aftesite e te shprehurit dhe komunikimit ne gjuhen angleze, etj.) merr nje peshe te caktuar ne vleresimin e pergjithshem dhe vleresohen me perqindje nga vleresuesit qe jane te pranishem gjate intervistes, dhe ne fund hartohet nje liste me aplikantet sipas pikeve perkatese.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet