Piket per mjeksine e pergjithshme


Pershenfetje!
A mund ta fitoj mjeksine e pergjithshme kete vit me rreth 200400 pike?