Inxhinieri Softueri
EPOKA

Inxhinieri Softueri - Universiteti Epoka

120
Kuota
7.3
Mesatarja e fundit fituese
566
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Inxhinieri Softueri" ofrohet tek Universiteti Epoka. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 100% a) Kandidatët duhet të kenë një mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme prej më së paku 7 (shtatë) nga 10 (dhjetë) ose të barasvlefshme me të. b) Mesatarja minimale e notave të marra në lëndët “Matematikë” dhe “Fizikë” të shkollës së mesme duhet të jetë prej më së paku 7 (shtatë) nga 10 (dhjetë) ose e barasvlefshme me të.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Kandidatët duhet të paraqesin dëshmi të njohjes së gjuhës angleze në nivelin “B1” sipas CEFR (Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët) në një nga provimet: a) Cambridge b) TOEFL Internet-based Test (iBT) c) TOEFL Paper-based Test (ITP) d) IELTS e) TOEIC f) GESE g) APTIS, i cili shërben si Provim i Mjaftueshmërisë së Gjuhës Angleze dhe zhvillohet në mjediset e Universitetit “Epoka” nga British Council Albania. Kandidatët të cilët kanë ndjekur dhe përfunduar të gjithë ciklin e shkollës së mesme në gjuhën angleze, janë të përjashtuar nga detyrimi për të paraqitur dëshminë e njohjes së gjuhës angleze.

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr