Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Inxhinieri Softueri - Universiteti Epoka

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Inxhinieri Softueri, e cila ofrohet pranë Universiteti Epoka.

Kuota në total 120
Mes. e fundit fituese 7.3
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 566.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 566.0
Pikët 7.0
Mes. e gjimnazit 7.42
Mes. provimeve të maturës 7.19

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 100% a) Kandidatët duhet të kenë një mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme prej më së paku 7 (shtatë) nga 10 (dhjetë) ose të barasvlefshme me të. b) Mesatarja minimale e notave të marra në lëndët “Matematikë” dhe “Fizikë” të shkollës së mesme duhet të jetë prej më së paku 7 (shtatë) nga 10 (dhjetë) ose e barasvlefshme me të.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kandidatët duhet të paraqesin dëshmi të njohjes së gjuhës angleze në nivelin “B1” sipas CEFR (Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët) në një nga provimet: a) Cambridge b) TOEFL Internet-based Test (iBT) c) TOEFL Paper-based Test (ITP) d) IELTS e) TOEIC f) GESE g) APTIS, i cili shërben si Provim i Mjaftueshmërisë së Gjuhës Angleze dhe zhvillohet në mjediset e Universitetit “Epoka” nga British Council Albania. Kandidatët të cilët kanë ndjekur dhe përfunduar të gjithë ciklin e shkollës së mesme në gjuhën angleze, janë të përjashtuar nga detyrimi për të paraqitur dëshminë e njohjes së gjuhës angleze.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Programues, inxhinier software
Rroga mesatare: 127 869 Lekë Shanset e punësimit: 85%

Shtepia Shërbimet Lajmet