Menaxhim Biznesi
Barleti_mo7BfqB

Menaxhim Biznesi - Universiteti Barleti

45
Kuota
7.05
Mesatarja e fundit fituese (2022)
112
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Menaxhim Biznesi" ofrohet tek Universiteti Barleti. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 50% 1.Kriteri i pranimit për aplikim do të jetë nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin akademik 2024-2025. 2. Renditja e aplikantëve që plotësojnë kriterin e notës mesatare bëhet sipas nivelit më të lartë të pikëve të përllogaritur: 50% e pikëve totale (totali është 100 pikë) përcaktohen sipas notës mesatare të përcaktuar në VKM dhe 50% e pikëve përcaktohen nga testi i zhvilluar pranë Universiteti Barleti. Testi nuk ka karkater përjashtimi; nëse totali i pikëve do të rezultojë e njëjtë për më shumë se 2 aplikantë, do të merret në konsideratë nota më e lartë e provimit të Gjuhës së Huaj në Provimet e detyrueshme të Maturës; nëse nota do të jetë sërisht e njëjtë, merret në konsideratë koha e regjistrimit të aplikantit për të vazhduar studimet në Universiteti Barleti.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr