LEXO ME KUJDES!

Përdoreni këtë shërbim krahas portalit UAlbania. Për të parë renditjen tuaj në kohë reale përdorni gjithmonë portalin UAlbania.

Shërbimi ynë do t'ju ndihmojë të merrni të dhëna për secilin program studimi ku ju konkuroni, si edhe të shihni se sa shanse ka që ju ta fitoni një degë që nuk e keni fituar ende në fazat e ardhshme.

Mënyra se si ne llogarisim probabilitetin tuaj për të fituar një degë në fazat e ardhshme është duke krahasuar renditjen tuaj fillestare, me renditjen fillestare që ka pasur fituesi i fundit në fazën e 7 të vitit të kaluar.

Duke qënë se interesat e maturantëve ndryshojnë nga viti në vit, nuk ka siguri të plotë që ju do ta fitoni ose jo degën, pavarësisht rezultatit që ju nxjerr shërbimi ynë.

Shtepia Shërbimet Lajmet