Me ca mesatarja kapet shkolla per Ed fizik osee infermierja e pergjithshme