Nga ndryshon:
Publikimi i renditjes se aplikanteve ne 30 gusht? Nga… publikimi ne kohe reale i renditjes nga 2 deri 15 shtator?