Si llogaritet mesatarja VKM ?
Te gjitha notat e gjimnazit + notat e provimeve te pjesetuara me numrin gjithsej te notave apo duke mbledhur mesataret e tre viteve me mesataren e provimeve te matures te pjesetuara me sa jane ?