Nese konstatohet se korrigjimi ka qënë Jo I sakte,a behet rikorrigjim dhe ndryshim note?