VKM 9.72
Mesatare provimesh 9.43
Mesatare gjimnazi 10
Biologji 9.8
Te gjitha lendet fizik kimi biologji 10