Per Maturantet

Përgatitu për provimin e Matematikës – Matura Shtetërore

Provimi i Matematikes - Matura shteterore 2021

Ky artikull eshte ne perditesim e siper. Ju lutem kontrollni pas disa kohesh.

Provimet e Maturës janë fundi i rrugëtimit të shkollës së mesme nga nxënësit, për t’u hapur këtyre të fundit një rrugë tjetër drejt fillimit të shkollës së lartë dhe nisjen e rrugëtimit të tyre si studentë.

Provimet e Maturës janë provimet më të rëndësishme në rrugëtimin tuaj akademik, për arsye se rezultatet e këtyre provimeve do të llogariten bashkë me notën tuaj mesatare e si rrjedhojë ato do të ndikojnë shumë në mesataren tuaj e cila do të përdoret për t’ju bërë juve të mundur kalimin dhe rregjistrimin në një program studimi në universitet.

Provimi i matematikës është provim i detyruar së bashku me gjuhën e huaj dhe gjuhën shqipe & letërsinë. Këtyre lëndëve duhet t'i jepni një rëndësi të veçantë në mënyrë të tillë që të arrini notën maksimale në provimet përfundimtare.

Duke u bazuar tek programet orientuese të bëra publike nga Ministria e Arsimit si edhe nga IZHA, ne do të flasim për pikat kryesore në të cilat ju duhet të përqëndroheni për të qënë të përgatitur për provimin e matematikës.

Provimi i matematikës do të përmbajë ushtrime sipas kësaj ndarjeje:

Tematika

Numri Matjet Gjeometria Algjebra dhe funksioni (Derivati dhe Integrali) Statistika dhe probabiliteti

17% 15% 13% 38% 17%

Për secilën nga këto ndarje ju duhet të përgatiteni me ushtrime dhe duke lexuar.

Tematikat ku duhet të përqendroheni

Duke u bazuar nga programet e orientimit, për secilën nga ndarjet e mësipërme duhet të fokusoheni tek këto njohuri:

Njohuritë që duhet të keni - Provimi i Matematikës (Kliko Këtu)

Pasi të keni shqyrtuar të gjitha tematikat mësimore të mësipërme, do t'ju paraqesim më poshtë ushtrime që kanë rënë në provimet e kaluara të Maturës, në mënyrë që të keni një ide të tipit të ushtrimeve që do të hasni gjatë provimit, si edhe të praktikoheni dhe të shikoni nëse do të arrini t'i zgjidhni saktë ushtrimet.

Ushtrime dhe zgjidhja e tyre

Ushtrimi 1:

Jepet funksioni 

a) Tregoni që funksioni është i vazhdueshëm në x=0

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

b) Gjej sipërfaqen e figurës së kufizuar nga grafiku i këtij funksioni dhe drejtësa me ekuacion y=3.

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2020

Ushtrimi 2:

Jepet funksioni 

a) Studioni monotoninë e funksionit.

Zgjidhja:

b) Trego egzistencën e rrënjës së ekuacionit f(x)=0 në segmentin [-2;0].

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2022

Ushtrimi 3:

Bashkësia e përcaktimit të funksionit  është:

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

Ushtrimi 4:

Një sektor qarku me rreze 9cm dhe kënd qendror

120∘

mbështillet dhe formohet një kon rrethor i drejtë. Gjej vëllimin e konit të përftuar.

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

Ushtrimi 5:

Jepet vargu me kufizë të përgjithshme  .

a) Tregoni që ky varg formon progresion aritmetik.

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

Ushtrimi 6:

Jepet trapezi kendrejtë ABCD me kënde të drejta në A dhe D dhe baza AB=12cm, DC=8cm. Përgjysmoret e këndeve jo të drejta priten në mesin e brinjës anësore AD.

a) Gjeni gjatësinë e vijës së mesme të trapezit.

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

b) Gjeni gjatësinë e brinjës anësore BC.

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

Ushtrimi 7

Në një kuti ndodhen 5 etiketa të shënuara me numrat 1;2;3;4;5. Nxirren rastësisht dy etiketa njëra pas tjetrës. Sa është probabiliteti që çifti i nxjerrë të plotësojë kushtin: "numri i etiketës së parë të jetë më i vogël se numri i etiketës së dytë"?

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

Ushtrimi 8:

Mesatarja aritmetike e 7 numrave të çfarëdoshëm është 7. Nëse hiqet njëri prej tyre, mesatarja aritmetike e numrave të mbetur është përsëri 7. Gjeni numrin e hequr

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

Ushtrimi 9:

Jepet elipsi me ekuacion  .

a) Gjeni largesën vatrore.

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

b) Gjeni ekuacionin e tangentes ndaj tij, e cila formon me boshtin OX këndin

60°

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

Ushtrimi 10:

Të zgjidhet ekuacioni lnx-ln(2-x) = ln7

Zgjidhja:

Ushtrime per provimin e matematikes - Matura shteterore 2021

Kini parasysh se këto ushtrime janë marrë nga provimet e Maturës së viteve të kaluara.

Kryeni provimin e matematikës online

Për të përfunduar këtë kurs online ju duhet të kryeni edhe provimin e matematikës online, në mënyrë të tillë që të zbuloni se në çfarë niveli janë përgatitjet tuaja dhe të familjarizoheni me pyetjet dhe ushtrimet që do të hasni në testin përfundimtar.

Për të kryer provimin e matematikës online, klikoni këtu.

Kryerja e provimit konsiston në 20 pyetje të cilat për çdo përgjigje të saktë do t'ju japin nga 1 pikë. Nëse arrini të gjeni të gjithë pyetjet saktë dhe të grumbulloni 20 pikë ju do të jeni kalues me 100%, në të kundërt do t'ju shfaqet përqindja e fituar sipas përgjigjeve tuaja, si edhe përgjigjet e gabuara që të arrini të punoni për to.

Përfundimi

Provimet e Maturës Shtetërore 2021 do t'u serviren afërsisht 30 mijë maturantëve. Ato janë provimet të cilave ju duhet t'i kushtoni një rëndësi të lartë nëse dëshironi të arrini rezultate maksimale, pasi këto rezultate do t'ju mundësojnë çelësin që hap deren drejt rregjistrimit në një program studimi në shkollën e lartë.

Punoni fort dhe do t'ia dilni mbanë!

Suksese për të gjithë.

Komento më poshtë!