Per Maturantet

Përgatitu për provimin e Gjuhës së Huaj – Matura Shtetërore

Gjuhe e Huaj - Matura shteterore 2022

Testi i gjuhës së huaj ndërtohet mbi bazën e dy aftësive dhe vlerësimin e njëkohshëm të tyre që janë:

  • të kuptuarit;
  • të shprehurit me shkrim.

Nëpërmjet testit të lëndës “Gjuhë e Huaj”, në provimin e Maturës Shtetërore, nxënësi do të vlerësohet për realizimin e kompetencave gjuhësore të sipërpërmendura.

Përqindja e peshës që zë çdo kompetencë në test është si më poshtë:

  • Të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar - 50%;
  • Përdorimi i drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) - 28%;
  • Të shkruarit - 22%.

Gjuha e Huaj në Maturën Shtetërore 2022 u testua si lëndë me detyrim, ndryshe nga vitet e mëparshme ku testohej si lëndë me detyrim dhe si lëndë me zgjedhje.

Gjuhe e Huaj - Skema e vleresimit

https://www.ascap.edu.al/wp-content/uploads/2020/04/Gjuhe-e-huaj.pdf

Klikoni siper linkut te mesiperm per te pare skemen e vleresimit te azhornuar me situaten e COVID-19.

Komento më poshtë!